Menu
Your Cart

«Одоблар хазинаси» 1, 2, 3, 4 - жузлари (Қорақалпоқ тилида)

«Одоблар хазинаси» 1, 2, 3, 4 - жузлари (Қорақалпоқ тилида)

«Одоблар хазинаси» 1, 2, 3, 4 - жузлари (Қорақалпоқ тилида)

Уранымыз:

    Əҳли сунна ўәл жəмəə мәзҳабы негизинде пәк ақыйда ҳәм сап Исламға умтылыў, Қуран ҳәм сүннетти үйренип әмел етиў, Исламый мәрипат таратыў, салафи солиҳ – уллы мужтаҳидлерге ериў, кең пейиллик ҳәм бирәдарлық руўхын тарқатыў, диний саўатсызлықты сапластырыў, қарама-қарсылық ҳәм ҳәр түрли ағымларға қарсы гүресиў, мутаасиблик ҳәм бидъат-хурофатларды жоғалтыў.

Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
Номи: «Одоблар хазинаси» 1, 2, 3, 4 - жузлари (Қорақалпоқ тилида)
Нашриёт: «Hilol» нашриёт-матбааси
Сана: 2021 йил
Ўлчами: 84×108 1/32
Хажми: 1-жузи 544 бет;  2-жузи 496 бет; 3-жузи 472 бет; 4-жузи 440 бет;
ISBN: 978-9943-7032-7-8
Муқоваси: қаттиқ

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы  Дин ислери бойынша комитеттиң 2020-жыл 25-декабрьдеги  6594-санлы руқсаты тийкарында басып шығарылд

1–Китоб
Әдеплер ғәзийнеси 
Имам Бухарийдиң сийраты  
Исми, нәсил-насабы ҳәм туўылыўы  
Балалығы  
Илим талабы  
Жеке сыпатлары  
Зейин, ядлаў ҳәм жетиклик  
Самарқандтағы имтихан  
Бағдадтағы имтихан  
Устазлары  
Шәкиртлери  
Мақтаў ҳәм тәрийплер  
Шығармалары  
Имам Бухарийдиң фиқҳий мәзҳабы ҳаққында  
Қайтыс болыўы  
«Саҳиҳул Бухарий»  
Китаптың «Жаме» деп аталыўының себеби  
Тек саҳиҳ ҳәдислерге сүйенилгени ҳаққында  
«Саҳиҳул Бухарий»деги ҳәдислер саны ҳаққында  
«Саҳиҳул Бухарий»диң ҳәдис 
китаплары арасындағы мәртебеси  
«Ал-адаб ал-муфрад»  
Китаптың жетип келиўи  
1-бап. Аллаҳ тааланыӊ «Биз инсанды ата-анасына  жақсылық етиўге буйырдық» дегени ҳаққында  
2-бап. Анаға жақсылық қылыў  
3-бап. Әкеге жақсылық қылыў  
4-бап. Зулым қылса да, ата-анаға жақсылық қылыў  
5-бап. Ата-анаға жумсақ сөйлеў  
6-бап. Ата-ананы сыйлықлаў  
7-бап. Ата-анаға ақ болыў  
8-бап. Ата-анасын нәлетлегенди Аллаҳ нәлетлейди  
9-бап. Гүна болмаса, ата-анасына жақсылық қыла береди  
10-бап. Ата-анасы тири ўақтында жәннетке кире алмаған адам ҳаққында  
11-бап. Ким ата-анасына жақсылық қылса, Аллаҳ өмирин зыяда қылады  
12-бап. Мушрик әкеге истиғфар айтылмайды  
13-бап. Мушрик ата-анаға жақсылық қылыў  
14-бап. Ата-ананы сөкпейди  
15-бап. Ата-анаға ақ болыў ақыбети  
16-бап. Ата-ананың жылаўы  
17-бап. Ата-ананың дуўасы  
18-бап. Насраний анаға Исламды арыз қылыў  
19-бап. Ата-анаға өлип кеткенинен кейин жақсылық қылыў  
20-бап. Әкеси силаи раҳм қылып жүретуғын адамға жақсылық қылыў  
21-бап. Әкеңе силаи раҳм қылғанды үзбе – нурың сөнеди  
22-бап. Дослық мийрас қалады  
23-бап. Адам әкесин аты менен шақырмайды, оннан алдын отырмайды ҳәм алдында жүрмейди  
24-бап. Әкесин оның кунясы менен шақыра ма?  
25-бап. Силаи раҳмның ўәжиблиги  
26-бап. Силаи раҳм  
27-бап. Силаи раҳмның пазыйлети  
28-бап. Силаи раҳм өмирди зыяда қылады  
29-бап. Аллаҳ силаи раҳм қылғанды жақсы көреди  
30-бап. Жақсылықты жақынлардан баслаў  
31-бап. Ишинде туўысқаншылық байланысын үзген адам бар болса, ол қәўимге мийрим түспейди  
32-бап. Туўысқаншылық байланысын үзгенниң гүнасы  
33-бап. Туўысқаншылық байланысын үзиўшиниң бул дүньядағы ақыбети  
34-бап. Қылғанына жараса жуўап қайтарған силаи раҳм қылыўшы емес  
35-бап. Залым туўысқанға силаи раҳм қылыўдың пазыйлети 
36-бап. Жәҳилиятта силаи раҳм қылып, кейин мусылман болған адам  
37-бап. Мушрик туўысқанға силаи раҳм ҳәм саўға қылыў  
38-бап. Ата-тегиңизди үйрениң, ол арқалы силаи раҳм қыласыз  
39-бап. Маўла «Мен пәленшеденмен» дей ме?  
40-бап. Қәўимниң маўласы олардың өзинен есапланады  
41-бап. Еки яки бир қыз өсирген адам  
42-бап. Үш қарындасын өсирген адам  
43-бап. Қайтқан қызын қарамағына алған адамның пазыйлети  
44-бап. Қызларының өлимин қәлегенадамды жаман көриў  
45-бап. Перзент сықмарлық ҳәм қорқақлық себепшиси  
46-бап. Кишкене баланы ийинге көтериў  
47-бап. Перзент – көздиң қарашығы  
48-бап. Ийесиниң мал-дүньясы, перзенти  көбейиўин сорап, дуўа қылған адам  
49-бап. Аналар – рейимли  
50-бап. Жас балаларды сүйиў  
51-бап. Ата-ананың перзентине әдеп бериўи ҳәм жақсылық қылыўы  
52-бап. Әкениң перзентине жақсылығы  
53-бап. Рейим қылмағанға рейим қылынбайды  
54-бап. Мийрим – жүз бөлек  
55-бап. Қоңсыға ўәсият қылыў 
56-бап. Қоңсының ҳақы  
57-бап. Жақсылықты қоңсыдан баслаў  
58-бап. Есиги жақынына саўға қылады.  
59-бап. Қоңсылардың жақынырағынан,соң оннан кейингисинен…  
60-бап. Қоңсысының жүзинеесигин жапқан адам ҳаққында  
61-бап. Қоңсысы аш бола турып, өзи тоқ болмайды  
62-бап. Сорпа суўын көплеў қылып,қоңсыларға үлестир  
63-бап. Қоңсылардың жақсысы  
64-бап. Жақсы қоңсы  
65-бап. Жаман қоңсы  
66-бап. Қоңсыға азар бермеў  
67-бап. Қоңсы ҳаял қоңсы ҳаялға қойдың туяғын да арзымас санамасын  
68-бап. Қоңсының арызы  
69-бап. Азар берип, қоңсысын көшиўге мәжбүр қылған адам  
70-бап. Яҳудий қоңсы  
71-бап. Карам (ҳүрмет) ҳаққында  
72-бап. Жақсыға да, жаманға да иҳсан қылыў ҳаққында  
73-бап. Жетимди қарамағына алған адамның пазыйлети  
74-бап. Өзиниң жетимин қарамағына алып, тәрбия қылыўдың пазыйлети  
75-бап. Ата-анасы дүньядан өткен жетимди қарамағына алыўдың пазыйлети  
76-бап. Үйлердиң ең жақсысы – жетимге жақсылық қылынған үй  
77-бап. Жетимге меҳрибан әкедей бол  
78-бап. Жетим баласы деп турмыс қурмаған жесир ҳаялдың пазыйлети  
79-бап. Жетимниң әдеби  
80-бап. Жас баласы дүньядан өткен адамның пазыйлети  
81-бап. Шала туўылған баласы өлген адам  
82-бап. Қол астындағыларға жақсы мүнәсибетте болыў  
83-бап. Қол астындағыларға жаман мүнәсибетте болыў  
84-бап. Хызметкерин аъробийге сатып жибериў  
85-бап. Хызметкерди әпиў етиў  
86-бап. Қул урлық қылса  
87-бап. Хызметкер гүна қылса  
88-бап. Жаман гүманнан қәўипсиреп, хызметкерге берилген нәрсеге мөр қойыў  
89-бап. Жаман гүманнан қорқып, хызметкерге санап бериў  
90-бап. Хызметкерге әдеп бериў  
91-бап. «Аллаҳ жүзин жаман қылсын», деме  
92-бап. Жүзге урмаў  
93-бап. Қулдың жүзине шапалақ урған оны азат етсин, бирақ бул ўәжиб емес  
94-бап. Қулдың өш алыўы  
95-бап. Оларға өзиңиз кийген кийимнен кийдириң  
96-бап. Қулларды сөгиў  
97-бап. Қулына жәрдем бериў  
98-бап. Қулға тақаты жетпейтуғын ис буйырмаў  
99-бап. Қулға яки хызметкерге берилген напақа – садақа  
100-бап. Қулы менен бирге тағам жеўди жақтырмаў  
101-бап. Өзи жеген нәрседен қулына да жегизиў ҳаққында  
102-бап. Аўқат жесе, хызметкерин бирге отырғыза ма?  
103-бап. Қул хожасына шын жүректен хызмет етсе  
104-бап. Қул да жуўапкер  
105-бап. Қул болыўды жақсы көрген адам  
106-бап. «Қулым» демеў  
107-бап. Қул «сәййидим», десе бола ма?  
108-бап. Ер адам өз шаңарағына жуўапкер  
109-бап. Ҳаял адам – жуўапкер  
110-бап. Кимге жақсылық қылынса, ол жуўабы ретинде сыйлық берсин  
111-бап. Сыйлықлаў ушын ҳеш нәрсе таба алмаған адам дуўа қылсын  
112-бап. Адамларға миннетдаршылық айтпаған адам  
113-бап. Адамның бирәдарына жәрдеми  
114-бап. Дүньяда жақсылардан болған ақыретте де жақсылардан болады  
115-бап. Ҳәр бир жақсылық – садақа  
116-бап. Жолдағы азар беретуғын затларды алып таслаў  
117- бап. Жақсы гәпти айтыў  
118-бап. Атызға барып, ол жердеги нәрселерден себетте ҳаялы ушын ийнинде көтерип келиў  
119-бап. Шарбақларға шығыў  
120-бап. Мусылман – бирәдарының айнасы  
121-бап. Мүмкин болмаған ойын ҳәм ҳәзиллер  
122-бап. Жақсылыққа жоллаўшы ҳаққында  
123-бап. Адамларды әпиў етиў ҳәм оларды кеширип жибериў  
124-бап. Адамларға ашық жүзли болыў  
125-бап. Күлимсиреў ҳаққында  
126-бап. Күлки ҳаққында  
127-бап. Пүткил геўдеси менен жүзлениў ҳәм пүткил геўдеси менен бурылып қараў  
128-бап. Мәсләҳәт соралған аманат тапсырылған сыяқлы  
129-бап. Мәсләҳәт ҳаққында  
130-бап. Бирәдарына надурыс мәсләҳәт бериўдиң гүнасы  
131-бап. Адамлар ортасындағы өз ара муҳаббат  
132-бап. Дослық ҳаққында  
133-бап. Ҳәзил-дәлкек ҳаққында  
134-бап. Жас балаға ҳәзил қылыў  
135-бап. Қулық әдеби ҳаққында  
136-бап. Нәпси сақаўаты ҳаққында  
137-бап. Ҳәдден тыс сықмарлық  
138-бап. Фақиҳ болса, жақсы қулықлы болады  
139-бап. Сықмарлық ҳаққында  
140-бап. Жақсы мал-дүнья – жақсы адам ушын  
141-бап. Ким өз шаңарағында аманлықта таң аттырса…  
142-бап. Кеўил шадлығы  
143-бап. Қыйыншылыққа ушыраған адамға жәрдем бериў  

2–Китоб.
144-бап. Аллаҳтан қулқы гөззал болыўын сораў  
145-бап. Мөмин адам хорлаўшы болмайды  
146-бап. Нәлетлеўши  
147-бап. Қулын нәлетлеп, кейин азат етип жиберген адам  
148-бап. Аллаҳтың нәлети, Аллаҳтың ғәзеби ҳәм дозақ пенен нәлетлениў  
149-бап. Кәпирди нәлетлеў 
150-бап. Шағымшы ҳаққында  
151-бап. Уят гәпти еситип, оны тарқатыў ҳаққында  
152-бап. Айыплаўшы ҳаққында 
153-бап. Бир-бирин мақтаў  
154-бап. Адамның өзи исенген бирәдарын мақтаўы  
155-бап. Мақтаншақтың жүзине топырақ шашылады  
156-бап. Қосық пенен мақтаў  
157-бап. Жаманлығынан қорқылған шайырға қандай да бир саўға бериў  
158-бап. Достыңды оған аўыр келетуғын нәрсе менен ҳүрмет қылма  
159-бап. Зыярат ҳаққында  
160-бап. Бир қәўимди зыярат қылып, олардың арасында тағам жеген адам  
161-бап. Зыяраттың пазыйлети ҳаққында  
162-бап. Инсан бир қәўимди жақсы көрсе, бирақ оларға жетисе алмаса  
163-бап. Жасы үлкенлердиң пазыйлети  
164-бап. Жасы үлкенлерди улығлаў  
165-бап. Гәп ҳәм сораўды жасы үлкен баслайды  
166-бап. Жасы үлкен сөйлемесе, жасы киши сөйлеўге бола ма?  
167-бап. Үлкенлерди басшы етип алыў  
168-бап. Мийўе балалардың кишкенесинен баслап бериледи  
169-бап. Кишилерге рейим қылыў  
170-бап. Жас баланы қушақлаў  
171-бап. Ер адам кишкене қызды сүйсе бола ма?  
172-бап. Жас баланың басын сыйпалаў  
173-бап. Кишкене балаға «ҳәй балам», деў  
172-бап. Жер жүзиндегилерге мийримли бол  
175-бап. Бала-шағасына рейим қылыў  
176-бап. Ҳайўанларға мийримли болыў  
177-бап. Қустың мәйегин алыў  
178-бап. Қәпестеги қус ҳаққында  
179-бап. Жақсы гәпти адамлар арасында тарқатыў  
180-бап. Жалған дурыс болмайды  
181-бап. Адамлардың азарларына сабыр еткен адам  
182-бап. Азарға сабыр етиў  
183-бап. Адамлар арасын жарастырыў  
184-бап. Сен биреўге жалған сөйлесең ҳәм ол саған исенсе  
185-бап. Бирәдарыңа ўәде берип, соң оған қыянет етпе  
186-бап. Адамлардың нәсил-насабына тил тийгизиў  
187-бап. Өз қәўимин жақсы көриў  
188-бап. Биреў менен аразласыў  
189-бап. Мусылман менен аразласыў  
190-бап. Бирәдары менен бир жыл аразласып жүриў  
191-бап. Аразласып қалғанлар ҳаққында  
192-бап. Душпаншылық ҳаққында  
193-бап. Жарасыў ушын сәлем бериў – жеткиликли  
194-бап. Жас балалардың арасын ажыратыў  
195-бап. Бирәдарына сорамаса да кеңес бериў  
196-бап. Жаман өрнек болыўды жақтырмайтуғын адам  
197-бап. Мәккарлық ҳәм алдаўшылық ҳаққында  
198-бап. Сөгиў ҳаққында  
199-бап. Биреўге суў бериў  
200-бап. Еки сөгискен адамның гүнасы – биринши баслағанға болады  
201-бап. Еки сөгисиўши­ – бир-бириниң абырайын төгипатырған ҳәм жалған сөйлеп атырған еки шайтан  
202-бап. Мусылманды сөгиў – фасықлық  
203-бап. Адамлардың жүзине сөйлемеў  
204-бап. Басқаға өзиниң түсиниги бойынша «Ҳәй еки жүзли», деў  
205-бап. Бирәдарына «Ҳәй кәпир» деў  
206-бап. Душпанлардың шадланыўы  
207-бап. Мал-дүньядағы ысырапкершилик ҳаққында  
208-бап. Ысырапкерлер ҳаққында  
209-бап. Мәнзил-мәканларды жақсылаў  
210-бап. Бинаға сарп етиў  
211-бап. (Қол астындағы) жумысшылары менен бирге жумыс ислеў  
212-бап. Үй салыўда ким озарға ҳәрекет етиў  
213-бап. Үй қурыў ҳаққында  
214-бап. Кең мәкан  
215-бап. Үстинги қабатты қурыў  
216-бап. Үйлерге нағыс салыў  
217-бап. Мүләйимлик ҳаққында  
218-бап. Турмыста мүләйимлик  
219-бап. Бендеге мүләйимлиги ушын берилетуғын нәрсе  
220-бап. Қәтержамлық инам етиў ҳаққында  
221-бап. Турпайылық  
222-бап. Мал-дүнья ушын ҳәрекет етиў  
223-бап. Жәбиркештиң дуўасы  
224-бап. «Бизлерди ырысқыландыр! Әлбетте, Сен – ырысқы бериўшилердиң ең жақсысысаң» аяты бойынша бенде ырысқыны Аллаҳтан сораўы керек екенлиги  
225-бап. Зулымның зулмат екени ҳаққында  
226-бап. Бийтаптың каффараты  
227-бап. Түнде бийтапты көриўге барыў  
228-бап. Бийтапқа саламатлығындағы әмеллердиң саўабы жазылып турыўы  
229-бап. Бийтаптың «мен кеселмен», деп айтыўы налыў ма?  
230-бап. Есинен кеткенди барып көриў  
231-бап. Кесел балаларды көриўге барыў  277232-бап.  
233-бап. Аъробийлерди көриўге барыў  
234-бап. Наўқасларды көриўге барыў  
235-бап. Наўқасты көриўге барғанның оған шыпа сорап, дуўа қылыўы  
236-бап. Наўқасты көриўге барыўдың пазыйлети  
237-бап. Наўқас ҳәм оны көриўге барғанадамға ҳәдис айтыў  
238-бап. Наўқастың алдында намаз оқыған адам  
239-бап. Мушрикти көриўге барыў  
240-бап. Наўқас адамға не делинеди?  
241-бап. Наўқас қандай жуўап қайтарады?  
242-бап. Фасықты көриўге барыў  
243-бап. Ҳаяллардың наўқас еркекти көриўге барыўы  
244-бап. Наўқас көриўге барған адамның үйдеги нәрселерге нәзер салыўы макруҳ екенлиги  
245-бап. Көзи аўырғанды көриўге барыў  
246-бап. Наўқасты көриўге кирген адам қай жерде отырады?  
247-бап. Адам өз үйинде не ис қылады?  
248-бап. Адам бирәдарын жақсы көрсе, оған билдириўи  
249-бап. Биреўди жақсы көрсе, оның менен тартыспаў ҳәм ол ҳаққында сорастырмаў  
250-бап. Ақыл қәлбте болады  
251-бап. Тәкаббырлық ҳаққында  
252-бап. Зулым көриўшиниң залымнан өш алыўы  
253-бап. Қәҳәтшлик ҳәм ашаршылықта дәртлес болыў  
Инсаныйлық жәрдем  
254-бап. Тәжирийбелер ҳаққында  
255-бап. Аллаҳ жолында бирәдарына тағам бериў  
256-бап. Жәҳилият шәртнамасы  
257-бап. Досласыў ҳаққында  
258-бап. Исламда аўқамласыў жоқ  
259-бап. Жаўын жаўа баслағанда жаўын астында турыў  
260-бап. Қой – берекет  
261-бап. Түйе өз ийеси ушын иззет  
262-бап. Аъробийлик  
263-бап. Аўылда жасаў  
264-бап. Шөлдеги суўханаға шығыў  
265-бап. Сыр сақлаў ҳәм түрли адамлар менен отырып, минез-қулықларын үйрениўди унатыў  
266-бап. Ислерде асықпаў  
267-бап. Ислерде асықпаў  
268-бап. Зулымлық ҳаққында  
269-бап. Саўға қабыл етиў  
270-бап. Адамлар ашыўланғанда саўға қабыл етпеў  
271-бап. Уят ҳаққында  
272-бап. Таң атқанда не делинеди?  
273-бап. Басқа адамды дуўа қылыў  
Дуўаның әдеплери  
274-бап. Ықлас пенен қылынған дуўа  
275-бап. Күшли исеним менен дуўа қылсын, себеби оны мәжбүрлеўши жоқ  
276-бап. Дуўада қолды көтериў  
277-бап. Истиғфарлар сәййиди  
278-бап. Бирәдарына сыртынан дуўа қылыў  
279-бап.  
280-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламға салаўат айтыў  
281-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам тилге алынғанда салаўат айтпаған адам  
282-бап. Зулым көриўшиниң залымды ғарғаўы  
283-бап. Узақ өмир сорап, дуўа қылыў  
284-бап. Бенде асықпаса, дуўасы қабыл болыўы  
285-бап. Қосжақпаслықтан пана сорап, дуўа қылыў  

3–Китоб
286-бап. Аллаҳтан сорамаса, оның ғәзеби келеди  
287-бап. Аллаҳтың жолында сапқа турғанда қылынатуғын дуўа  
288-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламның дуўасы  
289-бап. Жаўын басланғандағы дуўа  
290-бап. Өлим тилеў  
291-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламның дуўалары  
292-бап. Қыйыншылық түскендеги дуўа  
293-бап. Истихара дуўасы  
294-бап. Султаннан қорқылғанда  
295-бап. Дуўа қылыўшыға сақлап қойылатуғын сый-саўап  
296-бап. Дуўаның пазыйлети  
297-бап. Самал күшейгенде оқылатуғын дуўа 
298-бап. Самалды сөкпең  
299-бап. Гүлдирмама ўақтындағы дуўа  
300-бап. Гүлдирмаманы еситкенде  
301-бап. Аллаҳтан афият сораған адам  
302-бап. Өзине бәле сорап, дуўа қылыўды жақтырмаў  
303-бап. Бәлениң күшейиўинен пана сораў  
304-бап. Дәкки бериўде адамның гәпин өзине қайтарып айтыў   
305-бап  
306-бап. Ғыйбат ҳәм Аллаҳ тааланың: «Бири­ңизди бириңиз ғыйбат қылмасын!» – дегени ҳаққында  
307-бап. Мәйитти ғыйбат қылыў  122Ғыйбаттың каффараты  
308-бап. Әкеси менен бирге жас баланың басын сыйпап, оған берекет тилеў  
309-бап. Ислам әҳлиниң бир-бирине еркелиги  
310-бап. Мийманның ҳүрмети ҳәм оған хызмет етиў  
311-бап. Мийманның сыйлығы  
312-бап. Зыяпат үш күн болады  
313-бап. Қыйнап қойғанша турылмайды  
314-бап. Биреўдиң үйинде жатып қалыў  
315-бап. Мийман маҳрум ҳалда таң аттырса  
316-бап. Инсан мийманға өзи хызмет етиўи  
317-бап. Мийманға тағам берип, өзи намаз оқыған адам  
318-бап. Инсанның шаңарағына напақасы  
319-бап. Адамның ҳәр бир нәрседен, ҳәттеки ҳаялының аўзына тутқан тағамнан да саўап алыўы  149Напақа ҳаққындағы бөлим  
320-бап. Түнниң үштен бири қалғанда дуўа қылыў  
321-бап. Адамның биреўди сыпатлап (ғыйбат ушын емес) «Пәленше буйра шаш», «қара», «узын», «келте» деп айтыўы  
322-бап. Хабарды айтып бериўдиң зыяны жоқ, деп билген адам ҳаққында  
323-бап. Мусылманның айыбын жасырыў  
324-бап. Адамның «Адамлар өлди» деўи  
325-бап. Еки жүзлиге «сәййид» делинбеўи  
326-бап. Мақтаў еситкен адам не дейди?  
327-бап. Өзи билмеген нәрсени «Аллаҳ биледи» деп айтпаў  
328-бап. Айқулақ  
329-бап. Мажарра  
330-бап. «Аллаҳым! Мени мийримиң түскен жерде қыл» деп айтыўды жақтырмаў  
331-бап. Заманды жаманламаң  
332-бап. Бирәдары бурылып кеткенде тигилип нәзер салмаў  
333-бап. «Сорың қурысын» деў  
334-бап. Бина  
335-бап. «Жоқ, әкең менен ант» деп айтыў  
336-бап. Сорағанда аз сораў ҳәм оны мақтамаў  
337-бап. «Душпаның жасамағыр!» деў  
338-бап. «Аллаҳ ҳәм пәленше» деп айтпаў  
339-бап. «Аллаҳ ҳәм сен қәлеген нәрсе» деп айтыў  
340-бап. Қосық ҳәм кеўилхошлық  
341-бап. Ҳәдйи ҳәм гөззал көринис  
342-бап. «Ҳәм ол саған өзиң таярлығын көрмеген ҳабарларды келтиреди»  
343-бап. Арзыў қылыў макруҳ болған нәрселер  
344-бап. Жүзимди «карм» деп атамаў  
345-бап. «Сорың қурысын» деп айтыў  
346-бап. «Ҳәй ҳаната» деп айтыў  
347-бап. «Мен ериншекпен» деп айтыў  
348-бап. Ериншекликтен пана сораў  
349-бап. «Жаным саған пида» деп айтыў  
350-бап. «Ата-анам саған пида болсын» деп айтыў  
351-бап. Әкеси мусылман болмаған адамға «Ҳәй улым» деп айтыў  
352-бап. «Мениң нәпсим патас болды» деп айтпаў  
353-бап. Әбулҳакам кунясы ҳаққында  
354-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламға шырайлы исим унайтуғын еди  
355-бап. Тез жүриў ҳаққында  
356-бап. Аллаҳ азза ўа жаллаға ең сүйикли исимлер  
357-бап. Исимди басқасына өзгертиў  
358-бап. Аллаҳ азза ўа жаллаға ең унамайтуғын исимлер  
359-бап. Исимди киширейтип айтыў  225Шәпәәттиң түрлери  
360-бап. Адамды оның жақсы көрген исми менен шақырыў  
361-бап. Асия деген исимди өзгертиў  
362-бап. Сорм деген исим ҳаққында  
363-бап. Ғураб деген исим ҳаққында  
364-бап. Шиҳаб деген исим ҳаққында  
365-бап. Ас деген исим ҳаққында  
366-бап. Жолдасын шақырғанда атын қысқартыў  
367-бап. Заҳм деген исим ҳаққында  
368-бап. Барра деген исим ҳаққында  
369-бап. Афлаҳ ҳаққында  
370-бап. Рабаҳ  
371-бап. Әнбиялардың исимлери  
372-бап. Ҳазн деген исим ҳаққында  
373-бап. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламның исми ҳәм кунясы  
374-бап. Мушрик кунялана ма?  
375-бап. Жас баланың кунясы  
376-бап. Перзент туўылмай турып куня бериў  
377-бап. Ҳаяллардың кунясы  
378-бап. Бир адамды өзинде бар нәрсе яки олардан бири менен кунялаў  
379-бап. Уллылар ҳәм пазыйлетли инсанлар менен қалай жүриледи?  
380-бап.  
381-бап. Қосықта да ҳикмет болады  
382-бап. Сөз сыяқлы қосықтың да жақсы-жаманы болады  
383-бап. Қосық оқыўды сораған адам  
384-бап. Қосық үстем келиўин унатпаған адам  
385-бап. «Баянлаўда сыйқыр бар» деген адам  
386-бап. Қосықтан макруҳ көрилгени  
387-бап. Көп сөз  
388-бап. Арзыў етиў  
389-бап. Адам, нәрсе ямаса аттың «ол – теңиз» делиниўи  
390-бап. Ләҳн ушын урыў  
391-бап. «Бул ҳеш нәрсе емес» деў менен «Бул ҳақ емес» деген гәпти нәзерде тутыў  
392-бап. Маъарийз ҳаққында  
393-бап. Сырды ашыў  
394-бап. Масқара ҳәм Аллаҳ азза ўа жалланың «Бир қәўим басқа қәўимди масқара қылмасын!» деген қәўлиси  
395-бап. Жумыста асықпаў  
396-бап. Тар көше ямаса жолды көрсеткен адам  
397-бап. Көзи соқырды адастырған адам  
398-бап. Бағйи  
399-бап. Бағйиниң машақаты  
400-бап. Ҳасаб  
401-бап. Руўхлар топланған әскерлерге уқсайды  
402-бап. Ҳайран қалған адамның «Субҳаналлаҳ!» деўи  
403-бап. Қол менен жерди сыйпалаў  
404-бап. Хазф  
405-бап. Самалды сөкпең  
406-бап. «Бизлерге пәлен ҳәм төлен мүшелден жаўын жаўдырылды» деген адам  
407-бап. Бултты көргенде не делинеди?  
408-бап. «Тияро»  
409-бап. Палға жүрмеген адамның пазыйлети  
410-бап. Жинлерден шумланыў  
411-бап. Үмит етиў ҳаққында  
412-бап. Жақсы исимниң берекетинен үмитли болыў  
413-бап. Аттан шумланыў  
414-бап. Түшкириў  
415-бап. Түшкиргенде не делинеди?  
416-бап. Түшкириўшиниң ташмити  
417-бап. Түшкириўди еситкен «әлҳамдулилләҳ» дейди  
418-бап. Түшкириўди еситкен қандай ташмит айтады?  
419-бап. Түшкирип, Аллаҳға ҳамд айтпағанға жақсы тилек билдирилмейди  
420-бап. Түшкиргеннен кейин не қылыў керек?  
421-бап. «Егер Аллаҳға ҳамд айтқан болсаң, сени рейим қылсын» деген адам  
422-бап. «Аб» демесин  
423-бап. Қайта-қайта түшкирсе  
424-бап. Яҳудий түшкиргенде  
425-бап. Еркектиң ҳаялға ташмит айтыўы  
426-бап. Еснеў ҳаққында  
427-бап. Жуўапта «Ләббәйка» деў  
428-бап. Бирәдары ушын орнынан турыў  
429-бап. Отырған адам ушын турыў  
430-бап. Еснегенде қолын аўзына қойсын  
431-бап. Биреў басқаның шашын қарап қойса, бола ма?  
432-бап. Ҳайран қалғанда бас шайқаў ҳәм еринди тислеў  
433-бап. Адам ҳайран қалғанда қолын санына ямаса нәрсеге урыўы  
434-бап. Бирәдарының санына урған ҳәм оған жаманлық ойламаған адам  
435-бап. Өзи ушын адамлардың отырыўын ҳәм турыўын унатпайтуғын адам  
436-бап.  
437-бап. Аяғы уйыған адам не дейди?  
438-бап.  
439-бап. Жас балалар менен қол берип сорасыў  
440-бап. Қол берип сорасыў  

4–Китоб
441-бап. Ҳаял адам жас баланың басын сыйпаўы  
442-бап. Қушақласып көрисиў  
443-бап. Инсан қызын сүйиўи  
444-бап. Қолды сүйиў  
445-бап. Аяқты сүйиў  
446-бап. Басқаны ҳүрмет қылып орнынан турыў  
447-бап. Сәлем бериўдиң басланыўы  
448-бап. Сәлемди тарқатыў  
449-бап. Сәлемди алдын берген адам  
450-бап. Сәлемниң пазыйлети  
451-бап. Салам – Аллаҳ азза ўа жалланың  исимлеринен бири  
452-бап. Мусылманның мусылмандағы ҳақы – ушырасқанда сәлемлесиў  
453-бап. Жүрип баратырған отырғанға сәлем береди  
454-бап. Көликтеги отырғанға сәлем береди  
455-бап. Пияда атлыға сәлем бере ме?  
456-бап. Азшылық көпшиликке сәлем береди  
457-бап. Жасы киши жасы үлкенге сәлем береди  
458-бап. Сәлемниң ақыры  
459-бап. Ишара менен сәлем бериў  
460-бап. Еситтирип сәлем бериў  
461-бап. Ким шықса, сәлем береди ҳәм оған да сәлем бериледи  
462-бап. Мәжилиске келгенде сәлем бериў  
463-бап. Мәжилистен турғанда сәлем бериў  
464-бап. Турғанда сәлем берген адамның ҳақы  
465-бап. Көрисиў ушын қолды майлаў  
466-бап. Таныған ҳәм танымағанға сәлем бериў  
467-бап  
468-бап. Фасыққа сәлем берилмейди  
469-бап. Халуқ сүрткен ҳәм гүна ийелерине  сәлем бермеген адам  
470-бап. Әмирге сәлем бериў  
471-бап. Уйқыдағы адамға сәлем бериў  
472-бап. Ҳайякаллаҳ  
473-бап. Мәрҳаба  
474- бап. Сәлемге әлик алыў  
475-бап. Сәлемге әлик алмаған адам  
476-бап. Сәлемге сықмарлық қылған адам  
477-бап. Балаларға сәлем бериў  
478-бап. Ҳаяллардың еркеклерге сәлем бериўи  
479-бап. Ҳаялларға сәлем бериў  
480-бап. Өз алдына сәлем бериўди жақтырмаған адам  
481-бап. Ҳижаб аяты қалай нәзил болған?  
482-бап. Үш әўрет ҳаққында  
483-бап. Өз ҳаялы менен бирге аўқатланыў  
484-бап. Адам жасамайтуғын үйге кириў  
485-бап. «Қолыңызда мүлик болғанлар да руқсат сорасын»  
486-бап. Аллаҳ тааланың «Қашан сизлердиң жас балаларыңыз балағатқа жетсе…» дегени ҳаққында  
487-бап. Ананың алдына кириўге руқсат сораў  
488-бап. Әкениң алдына кириўге руқсат сораў  
489-бап. Әкесинен де, баласынан да руқсат сорайды  
490-бап. Қарындастан руқсат сораў  
491-бап. Аға-инисинен руқсат сорайды  
492-бап. Руқсат үш мәрте соралады  
493-бап. Руқсат сораў басқа, сәлем бериў басқа  
494-бап. Руқсатсыз нәзер салғанның көзи ойылыўы  
495-бап. Руқсат сораў нәзерден сақланыў ушын  
496-бап. Үйинде отырған адамға сәлем берилсе  
497-бап. Адамды шақырыў – руқсат берилгени  
498-бап. Есик алдында қалай турады?  
499-бап. Руқсат соралғанда «ҳәзир шығаман» десе, қай жерде отырады?  
500-бап. Есик қағыў  
501-бап. Руқсат сорамай киргенде  
502-бап. «Кирсем бола ма?» десе ҳәм сәлем бермесе  
503-бап. Руқсат сораў қандай болады?  
504-бап. «Ким ол?» делингенде, «Мен» деў  
505-бап. Руқсат сорағанға «Сәлем менен кир» деў  
506-бап. Ҳәўлилерге нәзер салыў  
507-бап. Үйине сәлем менен кирген адамның пазыйлети  
508-бап. Үйге кирип атырғанда Аллаҳты зикир етпесе, шайтан оның менен бирге жатады  
509-бап. Руқсат соралмайтуғын жерлер  
510-бап. Базардағы дүканларға руқсат сораў  
511-бап. Парсылардан қалай руқсат соралады?  
512-бап. Зиммий хатта сәлем берсе, әлик алынады  
513-бап. Зиммийге алдын сәлем бермейди  
514-бап. Зиммийге ишара менен сәлем бериў  
515-бап. Зиммийдиң сәлемине қалай әлик алынады?  
516-бап. Мусылман ҳәм мушрик бар жыйынға сәлем бериў  
517-бап. Китап ийелерине хат қалай жазылады?  
518-бап. Китап ийелери «Ас-сому алайкум» десе  
519-бап. Китап ийелери жолдың тар тәрепине мәжбүр қылынады  
520-бап. Зиммийге қалай дуўа қылады? 
521-бап. Насранийге билмей сәлем берсе  
522-бап. «Пәленше сизге сәлем айтып жиберди» десе  
523-бап. Хатқа жуўап жазыў  
524-бап. Ҳаялларға хат жазыў ҳәм олардың жуўабы  
525-бап. Хаттың кирисиўи қалай жазылады?  
526-бап. Амма баъд  
527-бап. Хатлардың басы – Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм  
528-бап. Хат жазыўда кимнен баслайды?  
529-бап. Қалай таң аттырдың?  
530-бап. Хаттың ақырында «әссәләму алайкум ўа раҳматуллоҳи», деп жазған адам ҳәм «Пәленше ибн Төленше, айдан он күн қалғанда», деп жазған адам  
531-бап. «Қалайсаң?» деў  
532-бап. «Қалай таң аттырдыӊ?» дегенде қалай жуўап береди?  
533-бап. Мәжилистиң жақсысы кең болғаны  
534-бап. Қублаға қарап отырыў  
535-бап. Қашан турса, соң мәжилисине қайтса  
536-бап. Жолда отырыў  
537-бап. Мәжилисти кең алыў  
538-бап. Адам өзи жеткен орынға отырады  
539-бап. Еки адамның арасы ажыратылмайды  
540-бап. Мәжилис ийеси тәрепке кесип өтиў  
541-бап. Адам ушын адамлардың ҳүрметлиси – сәўбетлеси  
542-бап. Сәўбетлеси алдында аяғын соза ма?  
543-бап. Қәўимниң ишинде бола турып, түпириў  
544-бап. Дәрўаза алдында отырыў  
545-бап. Қудыққа аяқты салбыратып ҳәм балтырларын ашып отырыў  
546-бап. Ким оның ушын орнынан турса, ол орынға отырмайды  
547-бап. Аманат  
548-бап. Бурылғанда пүткил денеси менен бурылыў  
549-бап. Биреўди басқаның алдына жумыс пенен жибергенде, оған хабар бермейди  
550-бап. «Қай жерден келдиӊ?» дейди ме?  
551-бап. Өзин жақтырмаған қәўимниң гәпине қулақ салған адам  
552-бап. Сыпаға отырыў  
553-бап. Сыбырласып атырған  қәўимди көрсе, арасына кирмейди  
554-бап. Үш адамнан екеўи сыбырласпайды  
555-бап. Төртеў болса  
556-бап. Орнынан турмақшы болған адам сәўбетлесинен руқсат сорайды  
557-бап. Қуяшта отырмаў  
558-бап. Кийимге оранып отырыў  
559-бап. Дастық таслап бериў  
560-бап. Бүгилип отырыў  
561-бап. Малдас қурып отырыў  
562-бап. Иҳтиба  
563-бап. Дизе бүгип отырған адам  
564-бап. Шалқасына жатыў  
565-бап. Дүстөменине жатыў  
566-бап. Алыў да, бериў де тек ғана оң қол менен  
567-бап. Отырғанда геўишти қай жерге қояды?  
568-бап. Шайтан төсек үстине шөп таслап қояды  
569-бап. Ашық жерде уйқылаў  
570-бап. Аяғын салбыратып отырыў  
571-бап. Қәжет ушын шыққанда не дейди?  
572-бап. Шериклери алдында аяқ созыў ямаса жамбаслаў  
573-бап. Оянғанда не делинеди?  
574-бап. Кеш киргенде не делинеди?  
575-бап. Уйқылаўға жатқанда не делинеди?  
576-бап. Уйқыдан алдынғы дуўаның пазыйлети  
577-бап. Қолын жүзиниң астына қояды  
578-бап.  
579-бап. Төсегинен турып, соң және қайтқанда оны қағып тасласын  
580-бап. Түнде оянса, не дейди?  
581-бап. Қолы май болған ҳалда уйқылаған адам  
582-бап. Шырақты өширип жатыў  
583-бап. Уйқылап атырғанда үйде жалын қалдырылмайды  
584-бап. Жаўыннан қуўаныў 
585-бап. Қамшыны үйге илдирип қойыў  
586-бап. Түнде есикти жаўып қойыў  
587-бап. Қараңғы түскенде балаларды жыйнап келиў  
588-бап. Ҳайўан урыстырыў  
589-бап. Ийттиң үриўи ҳәм ешектиң ақырыўы  
590-бап. Қоразларды еситкенде  
591-бап. Бүргени сөкпең  
592-бап. Қайлула  
593-бап. Күнниң ақырында уйқылаў  
594-бап. Мийман күтиў  
595-бап. Хатна  
596-бап. Ҳаялларды хатна қылыў  
597-бап. Хатна мәр

Тавсия ёзиш

Изоҳ: HTML is not translated!
Ёмон Яхши
«Одоблар хазинаси» 1, 2, 3, 4 - жузлари (Қорақалпоқ тилида)
160,000 сўм
  • Stock: Мавжуд
  • Код: C2884
  • Вазни: 2.22кг
  • ISBN: 978-9943-7032-7-8
Сотилган сони: 5
Кўрилган сони: 29692
Сайтимиз ишлашини яхшилаш учун биз cookie-файллардан ва шунга ўхшаш бошқа технологиялардан фойдаланамиз. Талаб ва шартлар.